16 ก.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน 10 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 16 ก.ค. 2564 แบบรูปรายละเอียดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน 10 ห้อง (ไฟล์ PDF) 

- 16 ก.ค. 2564 รายละเอียดการคำนวณราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับ ห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน 10 ห้อง (ไฟล์ PDF) 

- 16 ก.ค. 2564 รายละเอียดการคำนวณราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับ ห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน 10 ห้อง (ไฟล์ Excel)