17 พ.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-  17 พ.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง แบบรูปรายการละเอียดจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-  17 พ.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-  17 พ.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง (excel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)