26 มี.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ เครื่องแปลงสัญญาณและจอวินิจฉัยภาพรังสีแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 26 มี.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ เครื่องแปลงสัญญาณและจอวินิจฉัยภาพรังสีแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)