9 ก.พ. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการย่อยให้มีขนาดเล็กและทำให้ปราศจากเชื้อ (IntergratedSterilizer and Shredder, ISS) โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกว

- 9 ก.พ. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการย่อยให้มีขนาดเล็กและทำให้ปราศจากเชื้อ (IntergratedSterilizer and Shredder, ISS) โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)