8 ก.พ. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายส่งเลือด จำนวน ๑๐,๖๐๐ set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ก.พ. 2564  ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง  ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายส่งเลือด  จำนวน  ๑๐,๖๐๐ set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)