3 ก.พ. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๕ หมวด ๒๕๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ก.พ. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๕ หมวด ๒๕๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)