29 มกราคม 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการย่อยให้มีขนาดเล็กและทำให้ปราศจากเชื้อ (IntergratedSterilizer and Shredder, ISS) โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

29 มกราคม 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเพราะของการจัดซื้อเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการย่อยให้มีขนาดเล็กและทำให้ปราศจากเชื้อ (IntergratedSterilizer and Shredder, ISS) โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2564 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2564)