8 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 122 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 8 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 122 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)