5 ม.ค. 2564 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธียื่นข้อเสนอด้านราคา จากผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข