5 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างและจ้างปรับปรุงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 5 ม.ค. 2564 วันที่สิ้นสุดรั

- 5 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางงานจ้างก่อสร้างและจ้างปรับปรุงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 5 ม.ค. 2564 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 8 ม.ค. 2564) (ไฟล์ FDF)

 

- 5 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางงานจ้างก่อสร้างและจ้างปรับปรุงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 5 ม.ค. 2564 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 8 ม.ค. 2564) (ไฟล์ Excel)

  - 1. ราคากลาง เอกสาร ก. 35-มี.ค.-63

  - 2. ราคากลาง เอกสาร ก. 31-มี.ค.-63

  - 3. ราคากลาง เอกสาร ก. 34-มี.ค.-63

 

- แบบห้องแยกโรคความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน ๒ ห้อง ตามเอกสารเลขที่ ก.๓๕-มี.ค.-๖๓ จำนวน ๔๓ แผ่น

 

- แบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-๑๙ สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำ) จำนวน ๑๒ ห้อง ตามเอกสารเลขที่ ก.๓๑-มี.ค.-๖๓ จำนวน ๑๒ แผ่น

 

- แบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบเติมอากาศและกรองอากาศ (Covid-๑๙ Cohort Ward) จำนวน ๑ งาน ตามแบบเลขที่ ๘๖๐๕ และเอกสารเลขที่ ก.๓๔-มี.ค.-๖๓ จำนวน ๒๔ แผ่น

 

- เอกสารแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ก.๓๕-มี.ค.-๖๓ จำนวน ๑ แผ่น

 

- เอกสารแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ก.๓๑-มี.ค.-๖๓ จำนวน ๑ แผ่น

 

- เอกสารแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ก.๓๔-มี.ค.-๖๓ จำนวน ๑ แผ่น