29 ธ.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI) จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 29 ธ.ค. 2563 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิ

- 29 ธ.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI) จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 29 ธ.ค. 2563 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 5 ม.ค. 2564)