22 ธ.ค. 2563 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง ราคากลาง การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธียื่นข้อเสนอด้านราคา จากผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข