6 พ.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง แบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 128 ภาพต่อรอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 6 พ.ย. 2563 วันที่ส

- 6 พ.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง แบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 128 ภาพต่อรอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 6 พ.ย. 2563 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 11 พ.ย. 2563)