7 ต.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 7 ต.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)