22 ก.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)