15 ก.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)