26 มิ.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศจังหวัดนครพนมและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 26 มิ.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)