9 มิ.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ร่างประกาศจังหวัดนครพนมและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 9 มิ.ย. 2563 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 12 มิ.ย. 2563)

- 9 มิ.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 9 มิ.ย. 2563 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 12 มิ.ย. 2563)