16 เม.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อไต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 16 เม.ย. 2563 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อไต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)