13 มี.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารแห้ง จำนวน 6 หมวด 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารแห้ง จำนวน 6 หมวด 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)