20 ก.พ. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลนครพนม จำนวน 48 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 3 แผ่น)