21 พ.ย. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)