31 ม.ค. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลนครพนม จำนวน 60 รายการ