31 ม.ค. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (special test) จำนวน 167 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 31 ม.ค. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (special test) จำนวน 167 รายการ