23 ม.ค. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงิน 637,285.00 บาท)