11 ต.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 กลุ่ม 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)