-6 มกราคม 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม 5 รายการ (ครั้งที่ ๒) (งานไตเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงิน 2,460,000.00 บาท)