-5 มกราคม 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565