3 มกราคม 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)