-22 ธันวาคม 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม 2 รายการ (งานจ่ายกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงิน ๒,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท)