-21 ธันวาคม 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 กลุ่ม 34 รายการ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงิน ๘,๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท)