-21 ธันวาคม 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม 11 รายการ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงิน ๓,๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท)