14 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Receptal bag จำนวน 14,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 14 พ.ย. 2565  ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Receptal bag  จำนวน 14,000 ชิ้น

- 14 พ.ย. 2565  ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางของเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ Receptal bag  จำนวน 14,000 ชิ้น