-11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาชนิดพับได้ (1-pieces) จำนวน 1,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)