25 ก.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 22 ก.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)