22 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์และอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๕ หมวด ๒๕๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ

21 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๕ หมวด ๒๕๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 21 ม.ค. 2564 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 26 ม.ค. 2564)

15 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-  15 ม.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)