9 เมษายน 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาด 100 ml. จำนวน 93 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 9 เมษายน 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อ น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาด 100 ml. จำนวน 93 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 เม.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 300,000 ลูกบาศก์เมตร (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 เม.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-  5 เม.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)