16 ก.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน 10 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 16 ก.ค. 2564 แบบรูปรายละเอียดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน 10 ห้อง (ไฟล์ PDF) 

- 16 ก.ค. 2564 รายละเอียดการคำนวณราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับ ห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน 10 ห้อง (ไฟล์ PDF) 

- 16 ก.ค. 2564 รายละเอียดการคำนวณราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับ ห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน 10 ห้อง (ไฟล์ Excel) 

1 มิถุนายน 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดชั่งน้ำหนัก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 1 มิถุนายน 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดชั่งน้ำหนัก จำนวน  ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 พ.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน ๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)