ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ สายส่งเลือด (Blood Line) จำนวน ๑๒,๗๙๒ ชิ้น ตามประกาศจังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๑