17 เมษายน 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ของโรงพยาบาลนครพนม จำนวน 9 รายการ