29 มี.ค. 2562 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลนครพนม ปีงบประมาณ 2561