26 ก.พ. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์และอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 1 มี.ค. 2562)