15 ก.พ. 2562 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 450 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)