15 ก.พ. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับ ลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ตู้

(ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)