ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้ทั่วไป
ตัวชี้วัด QOF
๑. จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ (คน)
ตัวชี้วัด Long term care
ร้อยละผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ ได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์
ร้อยละผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๔ ได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์
ร้อยละผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ และ เตียงประเภทที่ ๔ (Palliative care) ได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์
ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเตียงประเภทที่ ๓ ที่ส่งต่อได้รับการตอบกลับผลการเยี่ยมภายใน ๑ เดือน
ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเตียงประเภทที่ ๔ ที่ส่งต่อได้รับการตอบกลับผลการเยี่ยมภายใน ๑ เดือน
ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเตียงประเภทที่ ๓ แลพเตียงประเภทที่ ๔ ที่ส่งต่อได้รับการตอบกลับผลการเยี่ยมภายใน ๑ เดือน
ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเตียงประเภทที่ 3
ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๔ (Palliative care)
ร้อยละของผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๔ ( Palliative care ) ได้รับการจัดการอาการรบกวน
ตัวชี้วัด Intermediate Care
ตัวชี้วัด Intermediate Care
 
Copy right 2014 : Nakhon Phanom Hospital
Version : 59.3.3 session : UhDZ8BvdNkwO9YfHIXHJyPcLoAkHaPNnKH2kVzJl