ติดตามสถานะของงาน
จากวันที่แจ้งงาน : ถึงวันที่ :
     
ลำดับ วันที่แจ้งงาน หน่วยงาน ชื่อผู้แจ้งงาน เบอร์โทรศัพท์ ประเภทงาน / รายละเอียด ผู้รับงาน / ผู้รับผิดชอบ วันนัดส่งมอบงาน วันที่ส่งมอบงาน สถานะ # File ประเมิน
 
 
งานข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลนครพนม โทร. 4002