ติดตามสถานะของงาน
จากวันที่แจ้งงาน : ถึงวันที่ :
     
ลำดับ วันที่แจ้งงาน หน่วยงาน ชื่อผู้แจ้งงาน เบอร์โทรศัพท์ ประเภทงาน / รายละเอียด ผู้รับงาน / ผู้รับผิดชอบ วันนัดส่งมอบงาน วันที่ส่งมอบงาน สถานะ # File ประเมิน
1 17 ม.ค. 2562 คลินิคตรวจศัลยกรรม นางขนิษฐา ลีนนลาน 1085 รายงานจาก HOSxP / ขอข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 1. ยอดผู้ป่วย c 00-c99 จำนวนผู้ป่ว... รอตรวจสอบ -
2 17 ม.ค. 2562 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สุภาภรณ์ กิจจานุลักษ์ 1053 รายงานจาก HOSxP / แยกเป็น Trauma และ non trauma ใน case dead 24 hrat ER และ adm ... รอตรวจสอบ -
 
 
งานข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลนครพนม โทร. 4002