ติดตามสถานะของงาน
จากวันที่แจ้งงาน : ถึงวันที่ :
     
ลำดับ วันที่แจ้งงาน หน่วยงาน ชื่อผู้แจ้งงาน เบอร์โทรศัพท์ ประเภทงาน / รายละเอียด ผู้รับงาน / ผู้รับผิดชอบ วันนัดส่งมอบงาน วันที่ส่งมอบงาน สถานะ # File ประเมิน
1 25 มี.ค. 2562 งานนโยบายและแผนงาน อัจฉรียา ราชบุตร 1017 รายงานจาก HOSxP / 1. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งหมด/ปี(คน) ปี 2561 2. จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ปี(ครั้ง) ปี 2561 3. จำนวน... รอตรวจสอบ
 
 
งานข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลนครพนม โทร. 4002