บันทึกงาน
หน่วยงานหลัก :
หน่วยงานย่อย :
ระบุห้องหรือสถานที่เพิ่มเติม :
 
 
งานข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลนครพนม โทร. 4002