ระบบงานออนไลน์
  Smart Refer Online 
  ระบบ PACS (ฟิล์มดิจิตอล) win10
  rpcenter
  ระบบ PACS (ฟิล์มดิจิตอล)
  ระบบบุคลากร
  ระบบ P4P
  รายงานผลแล็บ ออนไลน์ 
  ระบบส่งซ่อมคอมพิวเตอร์
  ระบบส่งข้อมูลภายใน
  IPD Scan 
  OPD Scan 
  Register Application NPHR  
  ระบบจองห้องประชุม
  ระบบจองห้องพิเศษ
  ระบบรายงานจำนวนผู้ป่วยใน
  รายงานอุบัติการณ์
  ระบบสแกนใบรีเฟอร์ (กำลังปรับปรุง)
  ระบบรายงานจำนวนผู้ป่วยนอก
  ระบบบันทึกอัตราความพึงพอใจ
(กำลังปรับปรุง)
  ระบบบันทึกข้อมูล ER
  ระบบบันทึกข้อมูลงาน IC
  ระบบบันทึกข้อมูลงานผ่าตัด
  ระบบรายงาน Medication Error (กำลังปรับปรุง)
  ระบบติดตามแผนงานโครงการ
  ระบบบันทึกความพึงพอใจ Version 2
  ความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
  ระบบคัดกรองความเสี่ยงจากการทำงาน
  Streptokinase 
  ระบบจัดเก็บข้อมูล ECG 12 Lead 
  คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
   Medication Reconciliation (กำลังปรับปรุง) 
  NReport 
  kiosk
  Khammouan Refer 
  Sepsis Standing Order
  Pharmacy Acute Care
   
read more...  

  ข้อมูลทั่วไป
  FONT-MLAB 
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน 
  smb 
  usblock 
  KVRT 
  TG18-QC Pattern
  DEMO

   
เอกสารคุณภาพ

 นโยบาย

 

 โครงการ
       โครงการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
       โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Hardware ,Software และ Network 

 คำสั่ง
       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนโรงพยาบาลนครพนม
       แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและดูแลระบบกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลนครพนม

 แผนการบริหารจัดการ
       แผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
       แผนการบริหารการจัดการเปลี่ยนแปลง change management   10-2561
       แผนการบริหารจัดการปัญหา problem management  10-2561
       แผนการบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ  10-2561

 Service Profile
       Service Profile ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลนครพนม

 ข้อตกลง
       (Service Level Agreement : SLA) ข้อตกลงระดับบริการ ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ต 09-2561
       (Service Level Agreement : SLA) ข้อตกลงระดับบริการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
       (Service Level Agreement : SLA) ข้อตกลงระดับบริการ ด้านระบบสารสนเทศ 09-2561

 แนวทางปฏิบัติ
       แนวทางปฏิบัติ เรื่องการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ    10-2561
       แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การแก้ปัญหาระบบเครือข่าย HOSxP ล่ม 09-2561
       แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การสำรองข้อมูลและการนำข้อมูลกลับมาใช้ ในระบบ HOSxP    10-2561
       แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการใช้งาน LIS , PACs ในระบบ HOSxP 09-2561

       คู่มือปฏิบัติ        เรื่อง การเชื่อมต่อวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์


 ระเบียบปฏิบัติ
       ระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดระบบ HOSxP ล่ม 
       การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลงในเว็บไซต์โรงพยาบาล  10-60
       การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ(Information Security) 
       การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ(ระดับผุ้บริหาร) 09-2561
       ระบบการสร้างรหัสผู้ใช้ Create User Account   10-60
       การบริการแก้ปัญหาการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์ ขณะใช้งาน 
       การส่งต่อปัญหาเพื่อใช้บริการภายนอก (outsource) 10-60
       ระบบบริการ Internet Service 09-2561
       การส่งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์พ่วงต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
       การใช้งานผ่านระบบ Socal network  10-60
       ระเบียบปฏิบัติ ระบบตรวจสอบการวินิจฉัยโรคและหัตถการ 
       การรักษาพยาบาลระบบผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ 
       การขอดูหรือขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด  10-60
       ารรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสุขภาพ  10-60
       การควบคุมเหตุฉุกเฉินภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ - สารสนเทศ  10-60
       ะบบตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียน  10-60
       ารรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศสุขภาพจากภายนอก  10-60

 ประกาศ
      
ประกาศใช้มาตราฐานการให้บริการ 05-2561 (link2)

 คู่มือการใช้งาน
       ระบบนัดผู้ป่วย
       การแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน
       ระบบผู้ป่วยใน  (วีดีโอ)
       ความสามารถระบบผู้ป่วยใน
       คู่มือ(รวม) HOSxP PCU ฉบับเต็ม
       คู่มือ HOSxP PCU เบื้องต้น
       ระบบห้องยาผู้ป่วยใน
       ระบบห้องยา
       ระบบห้อง LAB
       การสั่งหัตถการทันตกรรมผู้ป่วยใน
       การสั่ง x-ray จากห้องทันตกรรม
       การสั่ง Remed
       การสั่ง Lab ล่วงหน้า
       การส่ง Refer
       การส่ง Refer(PD)
       การส่ง Consult
       การลงข้อมูลการคลอด
       การรับผู้ป่วยเข้าผ่าตัด
       การพิมพ์หนังสือรับรองการตาย OPD
       การพิมพ์หนังสือรับรองการตาย IPD
       การทำกายภาพ IPD
       ระบบงานห้องXray
       ระบบงานห้องผ่าตัด OR
       OPD ระบบคักรอง
       manual_HOSxP คัดกรองมะเร็งเต้านม
       manual_BCI คัดกรองมะเร็งเต้านม
       02-คู่มือระบบงานแพทย์แผนไทย HOSxP PCU
       01-คู่มือระบบงานแพทย์แผนไทย HOSxP
       คู่มือ ระบบซักประวัติ
       คู่มือการใช้งาน ระบบห้องตรวจแพทย์
       คู่มือการใช้งาน ระบบงานทันตกรรม
       การนำรายการ TRx รวมเข้ากับค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน
       คู่มือการสั่งอาหารผู้ป่วยใน IPD
       การปริ้นสติ๊กเกอร์ ER/OPD
       เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูล การเยี่ยมหลังคลอด (แม่)
       วิธีการประกาศข่าว ส่งจดหมายใน HOSxP
       เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูล การเยี่ยมหลังคลอด (ลูก)
       คู่มือการใช้งาน ReferLink

 
Copy right © 2011, all right reserved
Nakhon Phanom Hospital