ตัวชี้วัด
 ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล
 ตัวชี้วัดระดับทีมนำ
 ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
 ตัวชี้วัด QOF
 ตัวชี้วัดเขต 8
 ตัวชี้วัดจังหวัด
  งานเวชระเบียน
 ตัวชี้วัดงานเวชระเบียนปีงบประมาณ 2554 1,093
 ตัวชี้วัดงานเวชระเบียนปีงบประมาณ 2555, 2556 32
 อัตราการรับบัตรคืน 3 วัน 499

 
 
Copy right 2011. Nakhon Phanom Hospital