ตัวชี้วัดที่สำคัญงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน   ปีงบประมาณ  2554
ลำดับที่ ตัวชี้วัดสำคัญ (  Performance Indicator ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  รวมปี54   รวมปี53   รวมปี52 
1 ความพึงพอใจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       84.89  nodata           74.30
2 จำนวนการแก้ไขรหัส(ไม่ครบ,ผิด) 4 1 3 1 2 0 3 4 1 0 0 0            19               24               12
3 จำนวนเวชระเบียนไม่ได้รับจากตึก 85 70 88      105 0 54 55 79 130 63 69 0          798             829          1,139
4 ระยะเวลาให้บริการ                              
   ระยะเวลาให้บริการใบเคลม เฉลี่ย(วัน)      4.51     4.08     3.94     3.27     3.46     5.07     3.89     4.07     4.11     4.74       3.94        3.62         4.09            4.05            5.44
   -ใบเคลม 53 63 62 55 54 71 38 55 82 57 62 50          702             739             535
   -ระยะเวลาให้บริการ(วัน) 239 257 244 180 187 360 148 224 337 270 244 181       2,871          2,991          2,911
   ระยะเวลาให้บริการใบชันสูตร เฉลี่ย(วัน)      3.05     1.98     3.23     5.03     2.85     3.25     3.66     2.42     6.59     4.45       2.12        3.28         3.49            3.26            6.45
   -ชันสูตร 38 40 30 30 27 36 35 24 34 22 25 39          380             434             347
   -ระยะเวลาให้บริการ(วัน) 116 79 97 151 77 117 128 58 224 98 53 128       1,326          1,414          2,239
5 จำนวนอุบัติการณ์ที่ความลับผป.ถูกเปิดเผย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            -                  -                  -  
6 จำนวนเวชระเบียนหาย/หาไม่พบ(รวมทุกแผนก)                              
   -งานเวชระเบียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            -                  -                   3
   -แผนกอื่น nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata nodata  nodata   nodata                12
          7  ระยะเวลาค้นหาเวชระเบียน เฉลี่ย(นาที)      8.39     9.89     6.87     9.00     7.43     8.88     9.90   10.89     8.92     7.70       9.73        7.29         8.59            8.49            8.54
   -จำนวนเวชระเบียนที่ค้น 312 236 322 327 228 232 136 309 286 413 436 571       3,808          3,274          3,361
   -ระยะเวลาค้นหาเวชระเบียน 2617 2335 2212 2943 1693 2060 1346 3365 2550 3179 4244 4165     32,709        27,795        28,711
8 จำนวนเวชระเบียนค้นผิดAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            -                  -                   5
9 จำนวนการแก้ไขรายงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            -                  -                   1
10 จำนวนรายงานที่ส่งไม่ทัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            -                  -                   1
 -จำนวนรายงานทั้งหมด                              
(รง.ตัวชี้วัดรพ.,รง.ประกันสังคม,รง.12แฟ้ม,รง.ผู้ป่วยต่างด้าว)