จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยป่วยนอก (ต่างชาติ OPD) - แยกจากสัญชาติ
ปีงบประมาณ จำนวน (ราย)
2552 6,526
2553 7,363
2554 8,537
2555 9,913
2556 12,927