เปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาล OPD / IPD
 
ปีงบประมาณ OPD (บาท) IPD (บาท)
2552 136,773,646 224,030,419
2553 158,551,624 242,589,598
2554 171,451,983 250,874,945
2555 172,537,198 291,292,544
2556 192,082,403 331,145,666
ประมวลผล ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2556