ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบริการผู้ป่วยป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลนครพนม
ปีงบประมาณ จำนวน (บาท)
2552 136,773,646.00
2553 158,551,624.00
2554 171,451,983.00
2555 172,537,198.00
2556 192,082,403.00